മുന്നം നീയിടിച്ചീടുക പിന്നെ ഞാനും

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മുന്നം നീയിടിച്ചീടുക പിന്നെ ഞാനും നിന്നെ
ഒന്നടിച്ചു ഭൂവിയിലിട്ടു കൊല്ലുന്നുണ്ടു നൂനം.