മിത്രഘ്ന കേളെടാ മൂഢ 

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

മിത്രഘ്ന കേളെടാ മൂഢ യാതുധാന
അത്ര കൊല്ലുവന്‍ ഞാൻ നിന്നെയെന്റെ മുല്‍ഗരത്താൽ