മിടമയോടടൽ ചെയ്`വാനരുതെന്നാകിലോ 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

മിടമയോടടൽ ചെയ്`വാനരുതെന്നാകിലോ ചെറ്റും
മടിയാതോടുക മൂഢ കൌണപകീട