മാരുതാത്മജൻ മരിച്ചിടാതെ മേവുന്നെങ്കിലോ 

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജാംബവാൻ

മാരുതാത്മജൻ മരിച്ചിടാതെ മേവുന്നെങ്കിലോ
ആരുമേ മരിച്ചില്ലെന്നു കരുതുന്നേനഹം.