മാനുഷ കിശോരമൂഢ ദുര്‍മ്മതേ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മാനുഷ കിശോരമൂഢ ദുര്‍മ്മതേ ദുരാത്മൻ
അല്പതര കീട തുല്യ പോരിന്നെതിര്‍ത്തോ നീ
മത്ത പഞ്ചാസ്യനോടിന്നു യുദ്ധ്ഞ്ചെയ്‌വാനേണ
മോര്‍ത്തു വരുമോ നിനയ്ക്കിലവ്വണ്ണം നീ വന്നു