മാനുഷരാഘവ, നിന്നെ 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ശ്രീരാമൻ

രാവണൻ:
മാനുഷരാഘവ, നിന്നെ ഹനിപ്പാനാസുരമസമയച്ചീടുന്നേൻ.

ശ്രീരാമൻ:
രാവണ, നിനനുടെയാസുരമസം ആഗ്നേയത്താൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നേൻ.

രാവണൻ: 
രാമ, മയൻ മമ തന്നതൊരസ്ത്രം ഭീമതരമിതയച്ചീടുന്നേൻ.

ശ്രീരാമൻ:
രാവണ, നിന്നുടെ ഘോരമയാസ്ത്രം ഗാന്ധർവേണ തടുത്തീടുന്നേൻ.

രാവണൻ:
സൗര്യവരാസ്ത്രമയച്ചീടുന്നേൻ വിരവൊടു നിൻ തലമുറിചെയ്വതിനായ്.

ശ്രീരാമൻ:
വിശിഖവരൈരിഹ തവ സൂര്യാസ്ത്രം സുശിതൈരധികം ശിഥിലം ചെയ്തുവേൻ.

രാവണൻ:
അഷ്ടമഹാഘണ്ടാരവസഹിതം ശൂലം ജവമൊടയച്ചീടുന്നേൻ.

ശ്രീരാമൻ:
ഇന്ദ്രകരാദൃതയാകും ശക്ത്യാ ശൂലം ഞാനതു ഖണ്ഡിക്കുന്നേൻ.

രാവണൻ:
രാക്ഷസമസ്മയച്ചീടുന്നേനിക്ഷണമിഹ തവ തലയതറുപ്പാൻ.

ശ്രീരാമൻ:
രാവണ, നിന്നുടെ രാക്ഷസമസ്ത്രം പാശുപതത്താൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നേൻ

രാവണൻ:
രാഘവ! നിന്നുടെ തേരു മുറിപ്പാൻ ശരമാരികൾ ഞാൻ ചെയ്തീടുന്നേൻ

ശ്രീരാമൻ:
ഐന്ദ്രശരാസനമേന്തിയിദാനീം ബഹുശരമാരികൾ ചെയ്തീടുന്നേൻ
വീരനിശാചര, നിന്നുടെ തലകൾ ഓരോന്നേ മുറിചെയ്തീടുന്നേൻ.