മര്‍ക്കട സുഗ്രീവ നിൻ വക്ഷസി പിളര്‍പ്പാൻ 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മര്‍ക്കട സുഗ്രീവ നിൻ വക്ഷസി പിളര്‍പ്പാൻ
കര്‍ക്കശമാമെന്റെ ബാണം ഞാനനയച്ചീടുന്നു