മര്‍ക്കട കീടാ നീ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വജ്രദംഷ്ട്രൻ

മര്‍ക്കട കീടാ നീ മല്‍ക്കര മുക്തയാകും
നല്‍കണയ്ക്കിരയാകും നിശ്ചയമല്ലോ നിശ്ചയമല്ലോ