മത്സഹജ രാമചന്ദ്രത്വത്ഭാര്യാപഹാരി

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ലക്ഷ്മണൻ (ശ്രീരാമനോട്)

മത്സഹജ രാമചന്ദ്രത്വത്ഭാര്യാപഹാരി

പങ്‌ക്തികണ്ഠനോടു പോര്‍ ചെയ്‌വാനരുളേണം മാം