മത്സമീപത്തു മേവുംപോലെ നീ മൽക്കുലധനം വച്ചു ഭജിക്ക

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

മത്സമീപത്തു മേവുംപോലെ നീ മൽക്കുലധനം വച്ചു ഭജിക്ക