മത്ത പഞ്ചാസ്യനല്ലോ നീ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

മത്ത പഞ്ചാസ്യനല്ലോ നീ പോരിനെതിർനില്‍ക്കിൽ
അത്ര തെളിച്ചു കണ്ടീടാം പോരുന്നിന്റെ വാക്കു