മത്തോന്മത്തരുനിങ്ങളിരുവരുമവ-

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മത്തോന്മത്തരുനിങ്ങളിരുവരുമവ-
ക്കത്തൽ വരാതെ പോയിക്കാത്തുകൊൾവിൻ