ഭീമബല, നിന്നുടയ സഹജനാം ലക്ഷ്മണൻ

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

ഭീമബല, നിന്നുടയ സഹജനാം ലക്ഷ്മണൻ
രാമ രഘുവീര, മൃതനല്ല സുമതേ.
വായുസുതൻ പോയൊരൗഷധി വരുത്തണം
ദീനമിവനില്ലാതെ ചെയ്വേനധുനാ