ബാണം നിന്റെ നെഞ്ചിലെയ്തുഭൂമിയില്‍

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നീലൻ

ബാണം നിന്റെ നെഞ്ചിലെയ്തുഭൂമിയില്‍ മറിച്ചു
ശോണിതം കുടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിങ്ങു നൂനം