പൗലസ്ത്യ! മഹാത്മൻ! വീര! 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

പൗലസ്ത്യ! മഹാത്മൻ! വീര! കാലവശം ഗതനായോ? :
രാവണ! വൈരിരാവണ! രാമനാൽ നീ ഹതനായോ?
മുന്നമേ ഞാൻ ചൊന്ന വാക്കു നന്നിയെന്നു നിനയാതെ
ഇന്നു നീ ഹതനായല്ലോ മന്നവർമൗലിരത്നമേ!
സംപതി മയാനുജേന കിം ഫലമുണ്ടായി തവ?
കുംഭകർണ്ണൻ നിന്റെ തമ്പി സംപതി നിൻ തമ്പിയായി!
മസ്തകലിഖിതം തന്നെ മൃത്യു തവ വന്നതിപ്പോൾ
അത്ര സ്വർഗ്ഗം ഗതനായി നീ, ചിത്രം! വിധിതന്നെ വീര!