പ്രാസമിതിപ്പോളയയ്ക്കുന്നേൻ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നരാന്തകൻ

പ്രാസമിതിപ്പോളയയ്ക്കുന്നേൻ നിൻ പ്രാണനെ വേർപെടുത്തീടുവാൻ