പോരും പോരും നിന്റെ വാക്കു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

പോരും പോരും നിന്റെ വാക്കു നേരുതന്നെയെല്ലാം
പോരിന്നായി വരികിലതു കണ്ടീടുന്നുണ്ടല്ലോ