പോരിന്നായെതിരിട്ടൊരു നിന്നെ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

പോരിന്നായെതിരിട്ടൊരു നിന്നെപ്പാരാതന്തകന്നു കൊടുപ്പെൻ