പുത്രനൊപ്പം നിന്നെ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

പുത്രനൊപ്പം നിന്നെ വെടിയുന്നുണ്ടെന്ന-
ത്തലൊടും മുന്നം കൈകേയിയെ നീ  
അരുളിയ ശാപം പോവതിനായി കുരു സന്തോഷം നരവര താത!