പാറകൊണ്ടെറിഞ്ഞു നിന്‍

പാറകൊണ്ടെറിഞ്ഞു നിന്‍ തേരു പൊടിപെടുത്തു

വിരവിനൊടു നിന്നെയും കൊല്ലുവേനിപ്പോൾ കൊല്ലുവേനിപ്പോൾ