പരിതാപമെന്തിന്നു മനതാരിൽ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

പരിതാപമെന്തിന്നു മനതാരിൽ
നീ കരുതുന്നു ജനക മഹാമതേ കേൾ
വിരവോടു ചെന്നു ഞങ്ങൾ  രാമനെയും മറ്റു
പെരുതായിക്കാണുന്ന സേനകളേയും
ശരമാരി ചെയ്തുടൻ കാലന്നു ഞങ്ങൾ
പരിചോടു നൽകുന്നുണ്ടു കണ്ടുകൊൾക