നേരെ നിന്നെയയക്കുമെന്നും

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

നേരെ നിന്നെയയക്കുമെന്നും കരുതേണ്ടാ
വീരനായ സുഗ്രീവന്‍ ഞാൻ പോരിനണയുന്നു
നാരിയെക്കട്ട കള്ളന്‍ നീ പോരിനായിവന്നാൽ
നേരുവരികയില്ലെന്നു കരുതുക നൂനം