നേരുതന്നെ കപിവീരാ ശ്രീരാമൻ വരുന്നുവല്ലോ 

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

നേരുതന്നെ കപിവീരാ ശ്രീരാമൻ വരുന്നുവല്ലോ