നീല! ഞാന്‍ നികുംഭനെതിരിട്ടതു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നികുംഭൻ

നീല! ഞാന്‍ നികുംഭനെതിരിട്ടതു കാലു കൂപ്പി വനങ്ങളില്‍ പോക