നിർണ്ണയമെന്നുടെ ബാണമഞ്ചു

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

നിർണ്ണയമെന്നുടെ ബാണമഞ്ചു നിന്നുടെ ജീവിതത്തെ
കൊണ്ടുപോരുമിങ്ങു കേളെടാ മൂഢാ.