നിശിചര കുലേശ്വര

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

നിശിചര കുലേശ്വര ശോകം ത്യജിക്കഹോ
വിശദഗുണ നീയെന്തു ഖേദിച്ചിടുന്നു
ഞാനിദാനീഞ്ചെന്നു മനുജനാം രാമനെ
ക്കൊന്നീടുന്നുണ്ടു കേൾ ധന്യശീല!