നിശിചരവരനിത്ഥം കേട്ടു 

രാഗം: 

ആഹരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

നിശിചരവരനിത്ഥം കേട്ടു ശോകം കളഞ്ഞു
നിശിതശരശരാസംധീരമഗ്രേ തനൂജം
നിശിചര വൃതനായിപ്പോരിനായ്പോവതിന്നാ-
യ്‌വിശദരണ സമർത്ഥൻ ചൊല്ലിനാൻ പങ്‌ക്തികണ്ഠൻ