നിന്നുടെ തലയറുപ്പാനൈഷീകമസ്ത്രം

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അതികായൻ

നിന്നുടെ തലയറുപ്പാനൈഷീകമസ്ത്രം
ഇന്നു ഞാൻ തൊടുത്തയച്ചീടുന്നു സൗമിത്ര കേൾക്ക.