നിന്നുടെ തലയറുക്കാൻ യാമ്യമാമസ്ത്രം

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അതികായൻ

നിന്നുടെ തലയറുക്കാൻ യാമ്യമാമസ്ത്രം ധന്യ
മിന്നങ്ങയച്ചീടുന്നു ഞാൻ ലക്ഷ്മണ! കേൾ നീ.