നാമെല്ലാമങ്ങ് ചെന്നിനി രാമനെ വന്ദിക്കവേണം

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

നാമെല്ലാമങ്ങ് ചെന്നിനി രാമനെ വന്ദിക്കവേണം