നല്ലതല്ല തവ നൃപതല്ലജനാം രാമന്‍

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നീലൻ

നല്ലതല്ല തവ നൃപതല്ലജനാം രാമന്‍
വല്ലഭയെ കൊണ്ടുപോന്ന കള്ളാ  കഷ്ടമല്ലോ