ധർമ്മജ്ഞ ലക്ഷ്മണ എന്നോടുകൂടെ 

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ശ്ലോകം
അനന്തരം തത്ര കൃതാഭിഷേകഃ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്സഹജം വിലോക്യ
മനസ്യതീവാശു കുതൂഹലേന തം ലക്ഷ്മണം വാചമുവാച രാമഃ

പദം
ധർമ്മജ്ഞ ലക്ഷ്മണ എന്നോടുകൂടെ നിർമ്മല, യൗവരാജ്യത്തെ വഹിക്ക
ധന്യബലംകൊണ്ടും ശൗര്യത്തെക്കൊണ്ടും എന്നോടു തുല്യനാകുന്നു നീയല്ലോ
 

അർത്ഥം: 

അനന്തരം അവിടെ കൃതാഭിഷേകനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അനു ലക്ഷ്മണനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിൽ അതീവ കുതുഹലത്തോടെ അവനോട് പറഞ്ഞു.