ധൈര്യരാശേ ധന്യശീല

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മണ്ഡോദരി

ധൈര്യരാശേ ധന്യശീല, ശൗര്യരാശേ ശൂരർ മൗലേ
ഭാര്യയാകും ഞാനുരയ്ക്കും കാര്യമായ മൊഴി കേൾക്ക
ത്വൽക്കനിഷ്ഠദൈന്യംതാനും തൽഖരാദിവധംതാനും
സൽകൃതേ മാരീചവധം നല്ലബന്ധബാലിവധം
അക്ഷസൈന്യനിധനവും രാക്ഷസയൂഥപവധം
അക്ഷോഭ്യൻ കുംഭകർണ്ണന്റെ ദക്ഷനതികായന്റെയും
ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ വധവും സുന്ദര, നീ കണ്ടുവല്ലോ.
സന്തതം മനസി ചിന്ത ഹന്ത തോന്നിയില്ലല്ലോ തേ.