ദേവകളും വിഷ്ണുവുമിന്ദ്രനുമായ്‌വന്നു

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ദേവകളും വിഷ്ണുവുമിന്ദ്രനുമായ്‌വന്നു
ആവോളവുമമർ ചെയ്തുവെന്നാകിലും
സീതയെ നൽകീടുകയില്ല ഞാൻ നിർണ്ണയം
ഏതുമെന്നോടിതു ചോല്ലീടൊല്ലാ വൃഥാ