ദശരഥഭൂപൻ തന്റെ നന്ദനനായുള്ള 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ദശരഥഭൂപൻ തന്റെ നന്ദനനായുള്ള
ദാശരഥി രാമൻ ഞാനെന്നു കരുതുന്നേൻ ഞാനെവനെന്നുള്ള തത്ത്വം ചൊല്ലണമെന്നോടു
വാണീസഹായ! ജലജസംഭവ! ദേവ!