ദണ്ഡിനാലടിച്ചതെന്നെയിന്നുനീ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

ദണ്ഡിനാലടിച്ചതെന്നെയിന്നുനീ മരിപ്പതിന്നു
ദണ്ഡപാണി കൈയ്യിലായി ദണ്ഡപാണിനീ