തദനു രഘുകുലേശന്‍

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

തദനു രഘുകുലേശന്‍ വാനരൈര്‍ദ്ദേവതുല്യൈഃ
പുരമതിലധിരൂഢശ്ചണ്ഡകോദണ്ഡപാണിഃ
തദനു ദശമുഖന്‍ കേട്ടേകിനാൻ കൗണപാംസ്താൻ
ദിശിദിശി പട പോവാന്‍ തേ യയുത്സല്‍ക്ഷണേന