ജാംബവൻ മഹാമതേ, നീ ജീവനോടു മേവുന്നോ?

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

ജാംബവൻ മഹാമതേ, നീ ജീവനോടു മേവുന്നോ?
സന്മതേ! നീ ഖിന്നനായി മേവിടുന്നിതോ?