ജന്മപാവനയാമിവൾക്കൊരുനാളും 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഗ്നി

ജന്മപാവനയാമിവൾക്കൊരുനാളും കന്മഷമില്ലായെന്നതറിയും ഞാൻ
സ്വൈരം നഗരത്തിൽപ്പോയി വാഴുക രാമ!
വീര! ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്നേൻ