ജംബുമാലിയെയെതീര്‍ത്തതു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജംബുമാലി

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ഘനനാദനഥ പ്രഹസ്തൻ
യുദ്ധങ്ങള്‍ ചെയ്തു സഹിയാതെ പുരം ഗമിച്ചു
ഗത്വാ മരുല്‍സുതമുടൻ സച  ജംബുമാലീ
നീലം നികുംഭനുടനേ എതിരിട്ടു ചൊന്നാൻ
 
ജംബുമാലിയെയെതീര്‍ത്തതു ഞാനിഹ വായുനന്ദന പോക വൈകാതെ