ചണ്ഡ കോദണ്ഡ പാണിയാം രാമന്റെ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

ചണ്ഡ കോദണ്ഡ പാണിയാം രാമന്റെ സഹജം
കോണ്ടു പോവാനെടുക്കുന്നോ ഹന്ത ദുഷ്ടാത്മാവേ
ആശര ചോര ചോര നീ വീര്യ ദുഷ്ട ദുർബുദ്ധേ കേൾ
പാപ മൂഢ എന്നോടു  നീ പോർ ചെയ്ക വിരവിൽ