ചണ്ഡനാകുമെന്‍റെ തേരു

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ചണ്ഡനാകുമെന്‍റെ തേരു പൊടിപെടുത്തനിന്നെയിന്നു

ദണ്ഡിനാലടിച്ചുദണ്ഡധരനു നല്‍കുവൻ