ഘോരസായകവർഷത്തെ ഞാൻ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

ഘോരസായകവർഷത്തെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നേൻ നിന്നുടലതിൽ
വീരനെങ്കിലതീന്നു തപ്പി നീ നില്ക്കണം ദൃഢവിക്രമ