കേവലം സോദരം കൊന്നോരു നിന്നെ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

കേവലം സോദരം കൊന്നോരു നിന്നെ ഞാൻ
ജീവനോടേയയച്ചീടുകയില്ല
അധമഖല, കലികലുഷനിലയ കുലദൂഷണ
വിധുതഗുണരജനിചരദൃഷ്ട കൃമിസദൃശ!