കേളെടാ നിൻതല കൊയ്യാനാഗ്നേയാസ്ത്രം

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അതികായൻ

കേളെടാ നിൻതല കൊയ്യാനാഗ്നേയാസ്ത്രം
കാലചകമിവ ഞാനങ്ങയയ്ക്കുന്നു കാണുക.