കേളെടാ ഞാനൈഷീകത്തെ ഐന്ദ്രാസ്ത്രംകൊണ്ടു

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

കേളെടാ ഞാനൈഷീകത്തെ ഐന്ദ്രാസ്ത്രംകൊണ്ടു
ലീലയോടെ തടുത്തീടുന്നുണ്ടു രാവണസൂനോ!