കുംഭകണ്ണൻ സുഗ്രീവനെക്കൊണ്ടുപോവേനങ്ങു

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

കുംഭകണ്ണൻ സുഗ്രീവനെക്കൊണ്ടുപോവേനങ്ങു
സമ്പ്രതിയെന്തു ഞാനിഹ ചെയ്‌വേൻ
കുംഭകണ്ണനെഹനിച്ചവനെ സുഗ്രീവനെ
അൻപിനോടിങ്ങുകൊണ്ടുവരുവേൻ
വാനരരെല്ലാരും സന്തോഷിക്കും കൗണപർക്കും
മാനസേ സന്താപമുണ്ടാം നൂനം
അത്രതം ഞാൻ കൊണ്ടുപോന്നാലെന്റെ
നാഥൻ തന്റെ കീർത്തികേടുണ്ടകുമതു നൂനം
ചിത്തകോപമുണ്ടാമെന്നോടുമവനോടും
കൃത്യത്തെ ചെയ്തിങ്ങു വരും രാജൻ