കാൺക സാധോ, ചിന്മയാകൃതേ ഭരത

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

കാൺക സാധോ, ചിന്മയാകൃതേ ഭരത,
പുഷ്പകമാം വിമാനമതാ കാണാകുന്നു