കാലനോടണയാതോടിപ്പോക

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

കാലനോടണയാതോടിപ്പോക
ശൈലാധിക നീലശൈലസമ നീലകായ
പാരം മദമുണ്ടു നിനക്കെന്നാലിന്നു നിന്നെ
ഘോരമുഷ്ടിയാലിടിച്ചു കൊൽവേൻ