കഷ്ടമെന്റെ മുന്നിലിന്നു മര്‍ക്കടാ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

കഷ്ടമെന്റെ മുന്നിലിന്നു മര്‍ക്കടാ എന്മനം
ഞെട്ടുമാറു പറയുന്നതൊട്ടും സഹിയായേ